Po-Pá: 9-16h +420 323 204 584
Přihlásit k odběru novinek

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

   1.    Ochrana osobních údajů uživatele webových stránek (dále jen uživatele), který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
   2.    Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Svůj souhlas uživatel potvrdí ve webovém rozhraní. Před udělením souhlasu je uživatel povinen seznámit se s rozsahem a účelem zpracování osobních údajů správcem webových stránek (dále jen správce).
   3.    Uživatel potvrzením souhlasu souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem, pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.
   4.    Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci a ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.
   5.    Zpracováním osobních údajů uživatele může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Bez předchozího souhlasu uživatele nebudou osobní údaje předávány třetím osobám.
   6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
   7.    Uživatel potvrzením souhlasu potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
   8.    V případě, že by se uživatel domníval, že správce nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
      8.1.    požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
      8.2.    požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
   9.    Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.